Download algemene voorwaarden

Levering 
Producten worden enkel geleverd in Nederland, Belgie en Duitsland. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. 
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
 Dezewilikhebben.nl heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

Klachten 
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. 

Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de gemaakte verzendkosten om de bestelling te ontvangen en de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De consument kan slechts van zijn herroepingrecht gebruik maken, indien de goederen onbeschadigd zijn. De ondernemer is gehouden hetgeen de consument betaald heeft voor het bestelde product aan hem terug te betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen dertig dagen na het inroepen van het herroepingrecht. 

Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

Indien de consument zich op zijn herroepingrecht wil beroepen, dient hij de ondernemer door middel van een aangetekend schrijven mede te delen van dit recht gebruik te maken en de goederen binnen zeven kalenderdagen na verzending van deze melding te retourneren. 

Overmacht 
Dezewilikhebben.nl is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

Persoonsgegevens 
Door te bestellen op de webwinkel van Dezewilikhebben.nl, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame zoals nieuwsbrieven van Dezewilikhebben.nl gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Dezewilikhebben.nl zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. 


Bewijs 
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, ...). 

Scheidbaarheid 
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 

Het aanbod 

 1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

 
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt de koopprijs, de levertijd, de wijze van betaling, het herroepingrecht, de eventuele bezorgkosten alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. De ondernemer verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in het aanbod.

 
 3. Koopprijzen in een aanbod ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen in een aanbod ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Schadevergoeding 
De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade. 

Annuleren 
 1. De particuliere klant die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd van dertig procent van de aankoopsom. Dit percentage wordt verhoogd naar vijftig procent indien de klant annuleert nadat de ondernemer hem in kennis heeft gesteld dat gehele of gedeeltelijke aflevering kan plaatsvinden.

 
 2. De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de klant kan aantonen dat de schade lager is.
 
 3. Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren. 

Ruilen 
 1. Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien de ondernemer daarin toestemt.

 
 2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de klant na de leveringsdatum kan ruilen.

 
 3. Een door de ondernemer verstrekte tegoedbon of cadeaubon verliest haar geldigheid na één jaar vanaf de datum van afgifte van de bon op voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld. 

Garantie 
 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

 
 2. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien de levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

 
 3. De ondernemer is jegens de klant ervoor verantwoordelijk dat de door de fabrikant van de afgeleverde zaak bij aankoop toegezegde garantie behoorlijk wordt nagekomen.

Hout & Kurk

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Over Deze Wil Ik Hebben.nl

Natuurproducten worden steeds populairder en zijn al een tijdje een belangrijke trend. Ook hout en kurk zijn grondstoffen welke meer en meer mensen graag terugzien in een product. Dit was iets waar wij als ondernemers erg door geboeid waren en al gauw zochten we naar mogelijkheden om rondom deze trend een mooie webshop te bouwen. 

.

DWIH begon uit liefde en passie: liefde voor (fashion-producten)hout en kurk en passie voor het ondernemen. Een mooi shop met mooie producten, waar wij streng op selecteren.

Contact

Deze Wil Ik Hebben.nl
Scherpeweide 7
6921SB Duiven
Mail:
 info@dezewilikhebben.nl

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop webshop software

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies